ลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
สำรวจ
   เพื่อลดความสูญเสียจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวโดยมีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มนับแมลงด้วยตาเปล่าและการใช้....
ทำลาย
   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงจำพวกปากดูดอยู่ในอันดับ Homoptera วงค์Delphacidae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Nilaparvata....
แก้ไข
   กรมการข้าว ได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งยังมีการวางมาตรการระยะยาว....

           โดยปกติในนาข้าวจะมีศัตรูธรรมชาติจำพวกแมลง และโรคแมลงต่าง ๆ จำนวนมาก ที่มีประโยชน์และเป็นศัตรูข้าวหลายชนิด ซึ่งแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์เหล่านี้ คอยควบคุมจำนวนแมลงศัตรูข้าวให้อยู่ในสมดุลย์ที่จะไม่ทำลายข้าวให้เสียหาย โดยเฉพาะในนาข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมี ฆ่าแมลง จะทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติมีชีวิตและเจริญพันธุ์ได้ ถ้าปราศจากแมลงศัตรูธรรมชาติแล้ว แมลงศัตรูข้าวก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำความเสียหายให้แก่ข้าวในนาได้อย่างมาก โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และจากสถานการณ์การระบาดของโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว ทำให้ชาวนาไทยต้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เกษตรกรจึงต้องการคำปรึกษาโรคดังกล่าวมากขึ้น กรมการข้าวเองก็จะพยายามติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเว็บแพลลิเคชั่นเพื่อใช้เป็นช่องทางที่จะติดตามการแพร่ระบาดโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล