ลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
หน้าแรก > โครงการ     เพื่อลดความสูญเสียจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวโดยมีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มนับแมลงด้วยตาเปล่า และการใช้สวิงโฉบ

     1. การตรวจนับด้วยตาเปล่า
     นับจำนวนหรือปริมาณการทำลายจากต้นข้าวจำนวน 20 จุด (1 จุด หมายถึง ข้าวนาหว่านที่มีต้นข้าวอยู่ชิดติดกันจำนวน 10 ต้น หรือกอสำหรับนาดำ) ตามแนวเส้นทแยงมุมของแปลงโดยใช้มือโน้มต้นข้าว 2–3 ครั้ง เพื่อนับจำนวนของเพลี้ยกระโดด แมลงหล่า หรือศัตรูธรรมชาติอื่นๆ เช่น แมงมุม สุนัขป่า มวนเขียวดูดไข่ และแมงมุมชนิดอื่น หรือนับจำนวนต้นข้าวที่แสดงอาการเหี่ยว ลักษณะใบถูกทำลายจากหนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว แมลงบั่ว เพลี้ยไฟข้าว และหนอนกินใบอื่น ๆ

     2. การตรวจนับโดยใช้สวิงโฉบ
     จะใช้สวิงโฉบตามแนวเส้นทแยงมุมของกระทงนา จำนวน 20 โฉบต่อกระทงนา (1 โฉบหมายถึงใช้สวิงโฉบไปและกลับ)
     เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นแมลงจำพวกปากดูด อยู่ในอันดับ Homoptera วงค์ Delphacidae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nilaparvata lugens (Stal) ตัวเต็มวัย มีลำตัวสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนดำ มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว (macropterous form) และชนิดปีกสั้น (bracrypterous form) ชนิดมีปีก ยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายต้นข้าวโดยการสอดแทรก ส่วนปากที่ใช้ดูดเข้าไปในเนื้อเยื่อต้นข้าว และดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่ออาหารของต้นข้าวบริเวณโคนต้นที่เหนือระดับน้ำเพียงเล็กน้อย
     กรมการข้าว ได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งยังมีการวางมาตรการระยะยาว โดยกรมการข้าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดงานวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันเพลี้ย กระโดด สีน้ำตาล ทั้งการวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้านทานได้ อาทิ กข สุพรรณบุรี 3 กข 29 เป็นต้น และเดินหน้าบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้ มีความเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการรณรงค์เกษตรกร ให้พักดินปลูกข้าว เว้นช่วงการทำนาหลังเกี่ยวข้าวอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดวงจรชีวิตของเพลี้ย กระโดด ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเกิน 20 กก./ไร่ เพื่อลดความหนาแน่นในแปลงข้าว และให้ใช้สารฆ่าแมลงตามที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ แนะนำ ป้องกันการระบาดเพิ่มมากขึ้นจากการใช้สารเคมีผิดชนิด หรือไม่เหมาะสมกับช่วงวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดด และเพื่อให้เกษตรกรเห็นผล อย่างเด่นชัด จะจัดทำแปลงสาธิตการใช้สารฆ่าแมลงอย่างถูกวิธีในพื้นที่ระบาดให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้อีกด้วย